Gói thầu phân hoá học Quí I-2023
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phân KCl và NaCO3 NEW

19-01

2023

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phân KCl và NaCO3

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phân KCl và NaCO3

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu KCl và CaNO3 NEW

19-01

2023

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu KCl và CaNO3

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu KCl và CaNO3

BIÊN BẢN MỞ THẦU GÓI SỐ 4 - KCl  VÀ GÓI SỐ 6 - CaNO3 (lần 2) NEW

18-01

2023

BIÊN BẢN MỞ THẦU GÓI SỐ 4 - KCl VÀ GÓI SỐ 6 - CaNO3 (lần 2)

BIÊN BẢN MỞ THẦU GÓI SỐ 4 - KCl VÀ GÓI SỐ 6 - CaNO3 (lần 2)

Gói số 6 - phân CaNO3 (thầu lại) NEW

09-01

2023

Gói số 6 - phân CaNO3 (thầu lại)

Gói số 6 - phân CaNO3 (thầu lại)

Gói số 4 - phân KCl trắng (thầu lại) NEW

09-01

2023

Gói số 4 - phân KCl trắng (thầu lại)

Gói số 4 - phân KCl trắng (thầu lại)

Quyết định hủy thầu phân hóa học gói số 4 (KCl), gói số 6 (CaNO3), gói số 8 (MAP) NEW

06-01

2023

Quyết định hủy thầu phân hóa học gói số 4 (KCl), gói số 6 (CaNO3), gói số 8 (MAP)

Quyết định hủy thầu phân hóa học gói số 4 (KCl), gói số 6 (CaNO3), gói số 8 (MAP)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phân hoá học Quí I/2023 NEW

05-01

2023

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phân hoá học Quí I/2023

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phân hoá học Quí I/2023

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Quí I/2023 NEW

05-01

2023

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Quí I/2023

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Quí I/2023

Biên bản mở thầu phân hoá học Quí I/2023 NEW

05-01

2023

Biên bản mở thầu phân hoá học Quí I/2023

Biên bản mở thầu phân hoá học Quí I/2023

Gói số 11 - KCl (đỏ) miểng NEW

21-12

2022

Gói số 11 - KCl (đỏ) miểng

Gói số 11 - KCl (đỏ) miểng

Gói số 10 - Phân KCl (đỏ) bột NEW

21-12

2022

Gói số 10 - Phân KCl (đỏ) bột

Gói số 10 - Phân KCl (đỏ) bột

Gói số 9 - Phân DAP NEW

21-12

2022

Gói số 9 - Phân DAP

Gói số 9 - Phân DAP

Zalo