Gói thầu phân hoá học Quí I-2023
Gói số 8 - Phân MAP

21-12

2022

Gói số 8 - Phân MAP

Gói số 8 - Phân MAP

Gói số 7 - Magie sulfat (MgSO4)

21-12

2022

Gói số 7 - Magie sulfat (MgSO4)

Gói số 7 - Magie sulfat (MgSO4)

Gói số 6 - Canxinitrat (CaNO3)

21-12

2022

Gói số 6 - Canxinitrat (CaNO3)

Gói số 6 - Canxinitrat (CaNO3)

Gói số 5 - Kali sulfat (K2SO4)

21-12

2022

Gói số 5 - Kali sulfat (K2SO4)

Gói số 5 - Kali Sulfat (K2SO4)

Gói số 4 - KCl (trắng)

21-12

2022

Gói số 4 - KCl (trắng)

Gói số 4 - KCl (trắng)

Gói số 3 - Phân Urê Cà Mau hạt to

21-12

2022

Gói số 3 - Phân Urê Cà Mau hạt to

Gói số 3 - Phân Urê Cà Mau hạt to

Gói số 2 - Phân Urê Phú Mỹ

21-12

2022

Gói số 2 - Phân Urê Phú Mỹ

Gói số 2 - Phân Urê Phú Mỹ

Gói số 1 - Lân Nung Chảy

21-12

2022

Gói số 1 - Lân Nung Chảy

Gói số 1 - Lân Nung Chảy

Zalo