Gói thầu phân hoá học Quí II-2023
Kết quả lựa chọn nhà thầu phân hoá học quý II-2023 gói 3  - Kali

19-06

2023

Kết quả lựa chọn nhà thầu phân hoá học quý II-2023 gói 3 - Kali

Kết quả lựa chọn nhà thầu phân hoá học quý II-2023 gói 3 - Kali

Kết quả lựa chọn nhà thầu phân hoá học quý II-2023 gói 2  - Urê

19-06

2023

Kết quả lựa chọn nhà thầu phân hoá học quý II-2023 gói 2 - Urê

Kết quả lựa chọn nhà thầu phân hoá học quý II-2023 gói 2 - Urê

Kết quả lựa chọn nhà thầu phân hoá học quý II-2023 gói 1 - Lân

19-06

2023

Kết quả lựa chọn nhà thầu phân hoá học quý II-2023 gói 1 - Lân

Kết quả lựa chọn nhà thầu phân hoá học quý II-2023 gói 1 - Lân

Đóng mở thầu Gói số 3 - Phân Kali đỏ quý II năm 2023

16-06

2023

Đóng mở thầu Gói số 3 - Phân Kali đỏ quý II năm 2023

Đóng mở thầu Gói số 3 - Phân Kali đỏ quý II năm 2023

Đóng mở thầu Gói số 2 - Phân Urê Phú Mỹ quý II năm 2023

16-06

2023

Đóng mở thầu Gói số 2 - Phân Urê Phú Mỹ quý II năm 2023

Đóng mở thầu Gói số 2 - Phân Urê Phú Mỹ quý II năm 2023

Đóng mở thầu Gói số 1 - Lân Nung Chảy quý II-2023

16-06

2023

Đóng mở thầu Gói số 1 - Lân Nung Chảy quý II-2023

Đóng mở thầu Gói số 1 - Lân Nung Chảy quý II-2023

Gói 9 - MAP

13-04

2023

Gói 9 - MAP

Gói 9 - MAP

Gói 8 - KCl đỏ

13-04

2023

Gói 8 - KCl đỏ

Gói 8 - KCl đỏ

Gói 7 - DAP

13-04

2023

Gói 7 - DAP

Gói 7 - DAP

Zalo