Gói thầu phân hoá học Quí II-2023
Gói 6 - K2SO4

13-04

2023

Gói 6 - K2SO4

Gói 6 - K2SO4

Gói 5 - KCl miễng

13-04

2023

Gói 5 - KCl miễng

Gói 5 - KCl miễng

Gói 4 - KCl trắng

13-04

2023

Gói 4 - KCl trắng

Gói 4 - KCl trắng

Gói 3 - Ure hạt to

13-04

2023

Gói 3 - Ure hạt to

Gói 3 - Ure hạt to

Gói 2 - Ure

13-04

2023

Gói 2 - Ure

Gói 2 - Ure

Gói 1 - Lân

13-04

2023

Gói 1 - Lân

Gói 1 - Lân

Zalo