Học tập Nghị quyết các văn kiện Hội nghị lần thứ bảy, khóa XII

Ngày 24 tháng 8 năm 2018, được sự phân công của Đảng ủy Công ty, đ/c Nguyễn Trạng chủ trì buổi học tập Nghị quyết cho toàn thể Đảng viên trong Công ty về các văn kiện hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII.

Zalo