LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CÁN BỘ CÔNG TY TNHH MTV BÒ SỮA TP HỒ CHÍ MINH

Căn cứ vào quyết định số:                 ngày                của UBND Tp Hồ Chí Minh

Nay tại hội trường B Công ty tiến hành làm lễ và trao các Quyết định công bố cán bộ ở Công ty như sau:

Về Hội đồng thành viên Công ty nhiệm kỳ 5 năm:

1. Ông Tăng Trí Hưng đảm nhận Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty

2. Ông Liêu Văn Hoàng đảm nhận Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên

3. Ông Nguyễn Quốc Chung đảm nhận Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty

Về Ban Giám đốc Công ty:

1. Ông Liêu Văn Hoàng giữ chức vụ Giám đốc Công ty

2. Ông Bùi Thanh Điền giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty

3. Bà Đoàn Thị Ánh Tuyết giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty

Về Kiểm soát viên Công ty

1. Bà Nguyễn Lê Yến Nhi được bổ nhiệm Kiểm soát viên chuyên trách Công ty.

Zalo